Paște cu bunătăți

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PAȘTE CU BUNĂTĂȚI PE SOCIAL MEDIA - INSTAGRAM
ORGANIZAT ȊN PERIOADA 28.04– 07.05.2021

SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul Concursului “PAȘTE CU BUNĂTĂȚI” (denumit în continuare „Concursul”) este SC Natura Essence Boutique by MC SRL, denumit în continuare Organizator, în beneficiul Natura Essence Boutique, cu sediul social în Timișoara, județul Timiș, strada Al. Odobescu 68, ap.10 , având C.U.I.  41965947 (denumit în continuare Natura Essence Boutique), desfășurând activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigătorilor și înmânarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Organizator”.
 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL

 1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA III LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în mediul online, pe pagina de a Instagram brand-ului Natura Essence Boutique
 2. Concursul va începe pe data de 28.04.2021, ora 17:30, și va dura până pe 07.05.2021, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).
 2. Nu pot participa la acest concurs rudele până la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajați ai companiilor colaboratoare.
 3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA V REGULAMENTUL CONCURSULUI

 1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:
 2. Online, pe link-ul publicat de Organizator în ziua începerii concursului, în secțiunea Bio a paginii de Instagram menționată la secțiunea 2 de mai sus.
 3. În urma unei solicitări scrise, trimisă Organizatorului pe pagina desfășurării concursului, menționată la Secțiunea 2 de mai sus.
 4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.
 5. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.
 6. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.
 7. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA VI MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Mecanismul concursului este:
 2. a) O comandă plasată până la data de 07.05.2021, ora 23:59, inclusiv, indiferent de valoare. Comenzile plasate în luna Aprilie intră implicit în concurs, cu condiția să bifeze restul punctelor. 
 3. b) Dă follow paginii de Instagram @naturaessenceboutique;
 4. c) Un video story, o postare video sau o fotografie cu tine folosind produsul comandat în care te invităm să ne spui cum ai utilizat produsul.
 5. d) Dă tag în această postare celei mai dragi persoane cu care ți-ar plăcea să împarți premiul de Paște.

 6. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.
 7. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.
 8. Câștigătorii vor fi aleși prin extragere aleatorie și anunțați pe data de 10.05.2021, în postare + Instagram Story pe paginile menționate la secțiunea 2.

SECŢIUNEA VII PREMIILE

Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 3 premii, în produse, respectiv:

Premiul 1
1 x Matcha Pulbere Eco, Niavis
1 x Curmale Medjool Extra Large, 1 kg
1 x Voucher de extra reducere de 10% pe viața, valabil pentru comenzi peste 100 RON.

Premiul 2
1 x Ulei de cătină, 30 ml, Energovita
1 x Miere 500 g Infinity Honey  la alegere din sortimentele disponibile
1 x Oțet balsamic 250 ml, la alegere din sortimentele disponibile

Premiul 3
1 x Gem Nutrissimo la alegere din sortimentele disponibile
1 x Ulei de cocos extravirgin, 280 ml, Nutrissimo

 1. Participanţilor la Concurs le sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, respectiv o achiziție plasată la o comandă, indiferent de sumă .
 2. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.
 3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.
 4. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.
 5. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

SECŢIUNEA VIII TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 1. Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de către Organizator și înregistrată.
 2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.
 3. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA IX ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 10.05.2021, conform secțiunii 6 de mai sus.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câștigătorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul îndeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. Participă inclusiv comenzile plasate în toata luna Aprilie, cu condiția să respecte și restul punctelor. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va rămâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 1. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de reședință furnizată de câștigător prin mesaj privat către Natura Essence Boutique, pe pagina menționată la secțiunea 2, după anunțarea câștigătorului pe pagina de Instagram și pe Instagram Story și printr-un mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

SECȚIUNEA X TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 1. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECŢIUNEA XI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele, adresa de email, numărul de telefon și adresa de reședință vor fi oferite Organizatorului, în vederea livrării premiului, cu ștergerea lor de către acesta după livrarea premiului.
 2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
 3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
 4. a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
 5. b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 6. c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
 7. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 8. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA XII LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.